De Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Drie teamleden en drie ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad. De directeur adviseert de MR over alle voorkomende zaken. Hij vertegenwoordigt het bevoegd gezag.
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende, zoals: veiligheid, gezondheid, stagiaires, leerlingen, ouderparticipatie binnen de school, onderwijskundige aanstelling en ontslag, taakverdeling personeel, wijziging beleid t.a.v. schoolleiding, besteding van middelen t.b.v. de school, onderhoud, goedkeuring schoolwerkplan e.d.
Zes keer per jaar vinden er vergaderingen plaats om over schoolse aangelegenheden te spreken. MR-vergaderingen zijn openbaar en de ouders hebben inspreekrecht. Mocht u punten voor een vergadering willen inbrengen dan is dat altijd mogelijk. U kunt dit melden bij de MR: mr-hetavontuur@ooz.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Deze raad vertegenwoordigt zowel de belangen van de ouders/verzorgers als de leerkrachten. Regelmatig vergadert deze raad in Zwolle. Daar waar het nodig is, is het voor onze MR mogelijk om advies uitbrengen.