Ouderactiviteiten

Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk op de basisschool. Iedere zes weken is er een oudercafé. Ouders worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de directie. Tijdens deze sessies stellen we ouders de vraag over de kwaliteit van ons onderwijs. Er wordt dan gesproken over verschillende onderdelen van onze school. Onderwerpen kunnen zijn: wat wil je als ouder graag weten over je kind? Vind je resultaten/scores belangrijk of vind je de algemene ontwikkeling/processen belangrijk? Kies je voor een portfolio of is een rapport voldoende? Heb je als ouder de voorkeur voor een continurooster? Hoe vind je de communicatie tussen school en thuis? Voelt je kind zich veilig op school?
Op deze wijze weten we van ouders wat er speelt en kunnen we daar sneller op inspelen. Ook verlagen we daarmee de drempel naar de directie.

Ouders kunnen ook op een andere manier betrokken zijn bij school. Bijvoorbeeld door hulpouder te zijn tijdens evenementen of bij het verbeteren van ons schoolgebouw. Ook heeft onze school een medezeggenschapsraad en een ouderraad waar u als ouder aan naar toe kunt gaan voor vragen of aan kunt deelnemen.